24/06/2008

Cẩm nang về bắp giàu protein

TINKHOAHOC. Trung tâm Nghiên cứu Ngô và Lúa mì Quốc tế CIMMYT vừa in xong quyển sách "Breeding Quality Protein Maize (QPM): Protocols for developing QPM cultivars", một cẩm nang cho các nhà chọn giống bắp sử dụng về việc phát triển giống bắp QPM. Xem http://www.cimmyt.org/english/docs/manual/protocols/qpm_protocols.pdf hoặc viết thư lvillasenor@cgiar.org để biết thêm chi tiết.

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!