04/08/2013

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

TIN KHOA HOC. Báo Điện tử Chính phủ thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư số 48/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

BỘ NÔNG NGHIỆP                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 48/2011/TT-BNNPTNT                                          Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2011
                                                  THÔNG TƯ  
        Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống cây trồng:

Điều 1
. Ban hành kèm theo Thông tư này 10 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa. Ký hiệu: QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống ngô. Ký hiệu: QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lạc. Ký hiệu: QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đậu tương. Ký hiệu: QCVN 01-58 : 2011/BNNPTNT

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống khoai tây. Ký hiệu: QCVN 01-59 : 2011/BNNPTNT

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống khoai lang. Ký hiệu: QCVN 01-60 : 2011/BNNPTNT

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống sắn. Ký hiệu: QCVN 01-61 : 2011/BNNPTNT

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống đậu xanh. Ký hiệu: QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống cà chua. Ký hiệu: QCVN 01-63 : 2011/BNNPTNT

10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống ớt. Ký hiệu: QCVN 01-64 : 2011/BNNPTNT

Điều 2
. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3
. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ NN&PTNT Bộ
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ NN& PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TT.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 48/2011/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 05/07/2011
Người ký Bùi Bá Bổng
Trích yếu Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Phân loại Thông tư

Tệp đính kèm
: TT 48.doc.docx (15360 Byte) TT 48.rar (561653 Byte)
Hồ sơ lưu trữ phục vụ DẠY VÀ HỌC tại trang: CÂY LƯƠNG THỰC, TIN KHOA HỌC


Video yêu thích


 
Vietnam Travel and Tourism

 

Giới Thiệu Du Lịch Việt Nam
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam  

Trở về trang chính
Hoàng Kim, Ngọc Phương Nam, Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Học mỗi ngày, Danh nhân Việt, KimTwitter, KimFacebook, KimYouTube, Food Crops News, CassavaViet, foodcrops.vn

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!