29/08/2008

Bang Iowa tạo ra giống bắp chuyển gen giàu Pro-Vitamin ATINKHOAHOC. Phương pháp chuyển nạp gen đã được thực hiện thành công làm gia tăng hàm lượng pro-vitamin A trong hạt bắp. Một nhóm nhà khoa học thuộc ĐH Iowa State, Hoa Kỳ đã báo cáo rằng họ đã phát triển được nhờ sử dụng ngân hàng gen từ giống Hi-II, nó có thể sản sinh ra hàm lượng rất cao provitamin A lên đến 50% nhu cầu trung bình mà Viện nghiên cứu y khoa Hoa Kỳ dự đoán. Dòng bắp này được chuyển nạp gen từ vi khuẩn với gen crtB và crtI chuyên tính trong nội nhũ nhờ một promoter rất hoạt động được cải biên đó là -zein promoter. Các nhà khoa học xác nhận sự gia tăng carotenoids tổng số từ sự thể hiện crtB (tạo men phytoene synthase) và crtI (có trong 4 bước thực hiện “desaturation” trong lộ trình phân giải carotenoid được xúc tác bởi phytoene desaturase và -carotene desaturase ở thực vật). Mức độ carotenoid thu nhận (trên 34-fold) đã được tìm thấy rất phong phú trong ít nhất 4 thế hệ cây chuyển gen. Các nhà dinh dưỡng dự đoán mục tiêu sẽ đạt được 15 µg provitamin A g-1 trọng lượng khô của hạt bắp, giống bắp chuyển gen Iowa State đang tiến gần đến 13.6 µg g-1 provitamin A g-1 trọng lượng khô của hạt. Xem tạp chí Experimental Botany hoặc http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/ern212v1?ct=ct

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!