07/09/2008

Giống ngô Bt kháng sâu Diabrotica không nguy hiểm cho bọ xít lúa

TINKHOAHOC. Sau khi quan sát mật số trên đồng ruộng loài bọ xít lúa có ích, trên vùng có trồng giống ngô biến đổi gen Bt kháng sâu Diabrotica, giống ngô MON88017 cùng với 3 giống ngô bình thường, các nhà nghiên cứu của ĐH Germany's RWTH Aachen và ĐH Göttingen đã kết luận rằng giống ngô MON88017 không có tác động đến bọ xít Trigonotylus caelestialium. Stefan Rauschen và đồng nghiệp đã trồng giống MON88017 kháng sâu đục rễ ngô, dòng gần như đẳng gen DKC5143 và hai giống ngô lai bình thường Benicia và DK315 trên 4 hectare ngoài ruộng nông dân, liên tục 3 năm. Thông qua qui trình thu mẫu “transect-wise sweep net”, họ ghi nhận rằng bọ xít thuộc về trên 5 chủng khác nhau (genus). Bọ xít lúa là loài xuất hiện nhiều nhất, chúng được kiểm nghiệm theo phương pháp ELISA để tìm Cry3Bb1 trong tất cả các giai đoạn sinh trưởng của chúng. Ấu trùng có trung bình 8 nanograms Cry3Bb1. Các nhà nghiên cứu ghi nhận mật số bọ xít lúa trên đồng ruộng luôn luôn giống nhau trên giống MON88017 và dòng đẳng gen. Xem tạp chí Transgenic Research http://www.springerlink.com/content/836p55v111835448/fulltext.html

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!