07/11/2008

Bệnh bạc lá của cây lúa có thể được chẩn đoán bằng Bioterror Watchlist

TINKHOAHOC. Hướng nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc APHIS, Hoa Kỳ (Department of Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service) đối với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae là xây dựng một danh sách các 'select agents' (những nhân tố chọn lọc) để có thể sử dụng làm bioterrorism (vật liệu khủng bố sinh học). Vi khuẩn gây bệnh bạc lá lúa, là một trong những đối tượng gây bệnh nghiêm trọng của ngành trồng lúa. Bệnh bạc lá lúa được ghi nhận làm hao hụt năng suất ở Châu Á là 60% mỗi năm. Trên tạp chí Nature, họ báo cáo rằng nhiều nhà nghiên cứu vi khuẩn này tranh cãi việc lập danh sách. Họ còn một tháng nữa để xin Chính phủ về các văn kiện pháp luật có liên quan cho đến 14 tháng Tư 2009. Xem chi tiết http://dx.doi.org/10.1038/4551163b

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!