17/11/2008

Gen mới trong cơ chế làm im lặng, trong bộ gen cây bắp

TINKHOAHOC. Các nhà khoa học thuộc ĐH Delaware hợp tác với các nhà khoa học thuộc ĐH South Dakota State, và ĐH Arizona đã xác định một gen mới điều khiển cơ chế làm im lặng gen trong cây bắp, giúp cho việc bảo vệ cây trồng tránh hiện tượng đột biến do virus gây ra và hiện tượng gen nhảy. Khám phá này đã được biết nhờ so sánh tác động của sự bất hoạt một gen xảy trên cả hai cây bắp và cây mô hình Arabidopsis. Các nhà khoa học thuộc ĐH Delaware đã nghiên cứu trước đây những dòng đột biến cây Arabidopsis có gen “non-functional RNA-dependent RNA polymerase 2” (RDR2). RDR2 mã hóa một enzyme cho phép cây tạo ra một nhóm phân tử “small RNAs”, có chức năng bảo vệ tính toàn vẹn của gen trên nhiễm sắc thể. Các nhà khoa học thuộc ĐH Arizona theo một cách nghiên cứu khác, đã xác định được một gen trong cây bắp tương đương với RDR2 của Arabidopsis. Bởi vì gen RDR2 và MOP1 đều phải tại ra sản phẩm "protective" của phân tử “small RNAs”, các nhà nghiên cứu đã quyết định cùng hợp tác với nhau để xem xét nếu “small RNAs” này trong cây bắp có tính chất giống như Arabidopsi hay không? Họ đã tìm thấy có nhiều phân tử RNAs hơn, được biết với thuật ngữ chuyên môn là "small interfering RNAs (siRNAs)" trong cây bắp so với cây Arabidopsis. Nhóm phân tử RNAs này chủ yếu có nhiệm vụ ức chế các chuỗi trình tự có tính chất lập lại (repetitive sequences), bao gồm các gen nhảy. Khi có nhiều phân tử “small RNAs” có tính chất bảo vệ trong bộ gen cây bắp nhiều hơn trong bộ gen cây Arabidopsis, các nhà khoa học nghi ngờ rằng có những gen đóng vai trò bổ sung khác hơn MOP1 chúng tạo ra phân tử siRNAs. Xem http://www.udel.edu/udaily/2009/oct/corn103008.html

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!