27/03/2008

Bắp biến đổi gen không ảnh hưởng đến bọ rùa

TINKHOAHOC. Một trong những vấn đề của cây trồng biến đổi gen được quan tâm nhiều, đó là chúng có ảnh hưởng đến sinh vật giáp xác (arthropodes) thiên địch của côn trùng gây hại. Nhóm khoa học gia người Tây Ban Nha đã điều tra ảnh hưởng của độc tố Bt Cry1Ab từ giống bắp chuyển gen MON810 và Bt176 đến tập tính sinh học của con bọ rùa (ladybird: Stethorus punctillum). Bọ rùa có vai trò quan trọng như một thiên địch đối với nhóm nhện phá hại cây trồng. Mặc dù độc tố Cry1AB đã được phát hiện trong quần thể bọ rùa, nhưng các nhà khoa học đã không tìm thấy MON810 cũng như Bt176 có ảnh hưởng nào trên sự thích nghi của S. punctillum. Sự khác biệt không có ý nghĩa về phát triển ấu trùng bọ rùa trên cả hai cây bắp bình thường và bắp chuyển gen. Thí nghiệm về tập tính ăn của bọ rùa cho thấy, bọ rùa có thể xử lý Cry1Ab prototoxin, chúng không có những receptors ở ruột non đối với toxins họat động để gắn chúng vào. Sự kiện gắn với receptors tại tế bào ruột non là tiền đề cho độc tính của protein Cry. Xem tạp chí Transgenic Research hoặc http://www.springerlink.com/content/a7wv68173353627g/fulltext.pdf

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!