28/03/2008

PK 32: Biotech và cây chịu hạn

TINKHOAHOC. "Biotechnology for the development of drought tolerant crops" là chủ đề mới nhất trong Pocket K 32. Pocket Ks là những Pockets chuyên đề kiến thức về sản phẩm công nghệ sinh học. Chúng được sản xuất bởi tổ chức Global Knowledge Center on Crop Biotechnology of the International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications. Hai mươi ba nội dung khác cũng được cung cấp on line http://www.isaaa.org/kc/inforesources/publications/pocketk/default.html#Pocket_K_No._32.htm

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!