28/03/2008

Khai thác các cây năng lượng sinh học chịu hạn

TINKHOAHOC. Nước là yếu tố giới hạn nhất trong sản xuất nông nghiệp, làm giảm khoảng 70% tiềm năng năng suất cây trồng trên phạm vi toàn cầu (Boyer J. S. 1982). Nông nghiệp là lĩnh vực dùng nhiều nước nhất trên thế giới. Tại những vùng khô hạn của nhiều nước đang phát triển, nhu cầu nước cho nông nghiệp có thể chiếm đến 90% lượng nước cần (ISAAA,Pocket No.32, 2008). Quỷ quốc tế phát triển nông nghiệp (IFAD) và Viên nghiên cứu cây trồng quốc tế vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT) đang triển khai dự án: "Khai thác các cây năng lượng sinh học chịu hạn để tăng cơ hội thu nhập cho những nông hộ sản xuất nhỏ ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ latinh" (Harnessing water-use efficient bioenergy crops for enhancing livelihood opportunities of smallholder farmers in Asia, Africa and Latin America). Sắn, cao lương ngọt và cỏ Jatropha, Pongamia, etc là những cây trồng được quan tâm. Xem chi tiết tại thông tin hội thảo quốc tế ngày 1-2 /5/2008 ở ICRISAT và ISAAA, Pocket No.32, 2008: http://www.isaaa.org/kc/inforesources/publications/pocketk/default.html#Pocket_K_No._32.htm.

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!