11/03/2008

Tăng mật độ hợp lý và thu hẹp hàng ngô

TINKHOAHOC. Mật độ và khoảng cách trồng là những vấn đề được nghiên cứu nhiều và sâu nhất trong các biện pháp kỹ thuật canh tác ngô lai. Tại Mỹ, ngô lai hiện được trồng phổ biến ở mật độ 8,0 – 8,5 vạn cây/ha, khoảng cách hàng 40, 50 và 75cm; nhiều diện tích đươc trồng theo hàng kép với hàng hẹp 18-21cm. Tại Việt Nam, ngô lai thường được khuyến cáo trồng ở mật độ 5,5-7,0 vạn cây/ha, khoảng cách 60-70cm x 20-30 cm. Kết qủa mới đây của Viện Nghiên cứu Ngô (Phạm Xuân Hào, 2008) cho thấy: Tất cả các giống ngô lai thí nghiệm đều cho năng suất cao nhất ở mật độ 8 vạn cây/ha với khoảng cách 50x25cm, chỉ riêng giống LVN10 là cho năng suất cao nhất ở mật độ 7 vạn cây/ha với khoảng cách 50x28cm hoặc 40x35cm. Cùng một mật độ trồng nhưng ở khoảng cách hàng hẹp hơn thì cho năng suất cao hơn. Ở mật độ 8 vạn cây/ha, khoảng cách trồng 50cm năng suất ngô hạt vượt 12,9% - 22,0% so với khoảng cách trồng 70cm và vượt 17,8%- 31,8% so với khoảng cách trồng 90cm. Xem tài liệu “Một số giải pháp nâng cao năng suất và hiệu qủa sản xuất ngô ở Việt Nam” của Viện VAAS tại http://www.vaas.org.vn/download/khoahoc/ngo/ngo.pdf

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!