08/04/2008

Chọn giống lúa biến đổi gen thông qua marker kháng mặn

TINKHOAHOC. Mối quan tâm của đại chúng về việc phát triển giống cây trồng biến đổi gen có chứa marker gen kháng thuốc cỏ và thuốc kháng sinh, làm cho quá trình chấp nhận của công chúng về thương mại bị hạn chế. Do đó, người cố gắng hạn chế trong phát triển cây biến đổi gen thông qua chọn lọc với thuốc cỏ và thuốc kháng sinh. Các nhà khoa học thuộc ĐH Hebei Normal, Trung Quốc và ĐH Cornell, Hoa Kỳ đã phát triển phương pháp chọn lọc trên nền tảng muối sodium chloride, để tìm kiếm cây biến đổi gen tái sinh từ những tế bào chuyển nạp. Plasmids chứa gen kháng muối OsDREB2A và AtSOS1 được đưa vào cây lúa. Sự thể hiện gen này từ cây mô hình Arabidopsis đã đạt kết quả thể hiện tính chống chịu tốt với mặn. các dòng lúa transgenic có thể được tái sinh trong môi trường có 200 mM sodium chloride. Việc sử dụng các gen OsDREB2A và AtSOS1 đã hòan thành được hai nhiệm vụ quan trọng trong cùng một thời gian: sản sinh ra được dòng lúa kháng mặn và phát triển được phương pháp chọn lọc hệ thống mà không cần dùng marker chọn lọc có tính kháng thuốc cỏ và thuốc kháng sinh.Xem http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2008.01.017

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!