08/04/2008

Gen chống chịu mới của cây Jatropha

TINKHOAHOC. Điều kiện ngọai cản khắc nghiệt như thiếu nước, nhiệt độ quá cao và quá thấp, nhiễm mặn cao đều ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Trong khi bị stress, cây tạo ra vô số hợp chất để tự bảo vệ. Một trong những hợp chất đó là glycinebetaine (GB). Nó duy trì lượng protein và duy trì sự nguyên vẹn của màng trong điều kiện khô hạn nhờ họat động như một chất thẩm thấu. GB có phổ biến trong thực vật hạt kín (angiosperms), thể hiện kháng mặn nhờ duy trì áp suất tế bào và duy trì các máy móc phục vụ quang tổng hợp. Các nhà khoa học thuộc ĐH Sichuan, Trung Quốc đã phân lập được gen JcBd1 mã hóa betaine aldehyde dehydrogenase (enzyme trụ cột trong sinh tổng hợp GB của cây Jatropha curcas, chứng minh sự thích nghi đối với stress do môi trường. Jatropha vừa được mọi người quan tâm vì hạt của nó được dùng làm vật liệu chế biến biodiesel. Các nòi vi khuẩn E. coli thể hiện về chức năng gen JcBd1 cho thấy tính kháng gia tăng đối với “abiotic stressors” như nồng độ măn tăng. JcBD1 có thể sẽ trở thành một gen ứng cử viên tốt cho công nghệ di truyền tổng hợp GB trong thực vật. Xem tạp chí Plant Science hoặc http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2008.01.018

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!