12/04/2008

Chọn tạo giống lúa japonica bằng công cụ genomics

TINKHOAHOC. Hầu hết các giống lúa trồng đều thuộc về hai lòai phụ indica và japonica. Những nghiên cứu gần đây cho thấy hai nhóm lòai phụ này tiến hóa từ hai trung tâm khởi nguyên độc lập nhau ở Châu Á.. Japonica có thể trồng ở cả vùng nhiệt đới và ôn đới, trong khi indica chỉ ở vùng nhiệt đới. Đa dạng di truyền của japonica subspecies, hẹp hơn indica. Muốn tạo ra giống lúa có năng suất cao, chống chịu stress, ngân hàng gen của japonica phải được đa dạng hóa. Một báo cáo tổng quan đăng trên tạp chí Molecular Breeding đã thảo luận những tiến bộ trong genomics gần đây giúp cho việc chọn tạo giống lúa japonica tốt hơn. Nhà nghiên cứu có thể định vị các gen hữu ích của indica cũng như lúa hoang dại có quan hệ gần với lúa trồng bằng chuỗi trùng tự đầy đủ trong genome cây lúa, và những công cụ hiện có. Công cụ EcoTILLING, một qui trình có mức độ hiệu quả cao dùng để thanh lọc các dòng đột biến với sự khác nhau chuỗi trình tự của các gen đã được biết, và công cụ đánh giá kiểu gen trên cơ sở microarray. Các gen có ích được kết hợp với gen điuều khiển tính trạng thương mại japonica thông qua kỹ thuật chọn giống nhờ marker phân tử (MAS). Tác giả gợi ý rằng chiến lược chọn giống đã thành công trong indica thí dụ như cây lúa có dạng hình lý tưởng và lúa lai, có thể được ứng dụng cho cải tiến giống lúa japonica. Xem http://www.springerlink.com/content/h70810v82521552j/?p=ae31797184e847199e890c0a15b94189&pi=4

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!