21/04/2008

Tác động của thuốc cỏ được sử dụng trong cây bắp chuyển gen

TINKHOAHOC. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc ĐH Ghent, Belgium cho thấy hầu hết hệ thống chọn lọc trên môi trường có thuốc cỏ đối với cây bắp chuyển gen có tác động tốt với môi trường hơn cây bình thường. Điều này do khả năng của glyphosate (Gly) và glufosinate ammonium (Glu) chứa thấp hơn khi thấm qua tầng nước ngầm, và độ độc cũng thấp hơn đối với sinh vật sống trong nước. Họ đã sử dụng hệ thống chỉ thị rủi ro về môi trường và thuốc sâu (POCER) để đo lường những tác động của hệ thống thuốc cỏ. Khi Gly hoặc Glu được sử dụng riêng biệt, các giá trị POCER về môi trường giảm gấp 6 lần. Tuy nhiên, tác động môi trường của hệ thống thuốc cỏ thế hệ mới chưa được dự đóan do giả định về chất hữu hiệu (active ingredients = a.i.) được sử dụng trong cây bắp chuyển gen vẫn đang xem xét độc lập. Xem tạp chí Transgenic Research tại http://www.springerlink.com/content/r45l62h1k246331g/fulltext.pdf

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!