14/05/2008

Cây biotec tương lai đối với hàm lượng cao CO2 và O3

TINKHOAHOC. Sự thay đổi khí hậu tòan cầu sẽ làm thay đổi nhiều nguyên tố cho sản lượng cây trồng trong tương lai. Khô hạn, nhiệt độ cao và nồng độ mặn cao là thách thức cho nông dân. Với sự thay đổi khí hậu, những thách thúc này càng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, các viện nghiên cứu nông nghiệp và những công ty đang phát triển ngân hàng gen cây trồng có tính kháng hạn, chống chịu nóng, lạnh và có tính trạng sử dụng hiệu quả nitrogen. Trên tạp chí Plant Physiology, một tổng quan đã đề cập đến sự thay đổi khí hậu và nông nghiệp: cải tiến cây trồng đối với carbon dioxide (CO2) cao và ozone (O3) cao trong môi trường. Chiến lược cải tiến tính đáp ứng của cây trồng đối với CO2 cao trong không khí được thức hiện bằng cách cải biên tính chất của Rubisco (ribulose bisphosphate carboxylase), mốt enzyme then chốt trong lộ trình cố định carbon và là yếu tố hạn chế trong quang hợp. Cách tiếp cận khác dựa vào sự gia tăng của RuBP (ribulose bisphosphate), thể tiếp nhận chính CO2. Sự chống chịu với ozone của cây có thể được cải tiến bằng cách kiểm sóat sự xâm nhập của O3 vào lá, cải tiến sự giải độc trong tế bào và cải tiến lộ trình truyền tín hiệu. Xem chi tiết http://www.plantphysiol.org/cgi/content/full/147/1/13

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!