14/07/2008

Ấn Độ phát triển giống đậu phọng chịu hạn

TINKHOAHOC. Nông dân Ấn Độ sẽ sớm tiếp cận với giống đậu phọng chống chịu khô hạn để trồng chúng ở những vùng thiếu nước nghiêm trọng. Bản đồ gen đậu phọng đã giúp cho nhà chọn giống tìm thấy các vùng giả định trên genome điều khiển tính chống chịu này, theo Rajeev K. Varshney, khoa học gia thâm niên của ICRISAT. Trong 2006, tại 533 trạm quan trắc khí tượng cấp quận, có 112 trạm ghi nhận được mưa. Quỹ tài trợ Bill and Melinda Gates đã hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu này. Dự kiện kết quả sẽ phục vụ cho 26.4 triệu ha của gần 100 nước đang phát triển bao gồm các nước trồng đậu phọng lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria, Hoa Kỳ, Indonesia và Sudan. Xem chi tiết - Rajeev Ranjan Roy, India PRwire/Indo Asian News Service, July 3, 2008 http://www.indiaprwire.com/businessnews/20080703/31467.htm

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!