14/07/2008

Nông dân Ấn Độ phát triển cây cà tím biến đổi gen

TINKHOAHOC. Ủy ban xét duyệt công nghệ di truyền Ấn Độ (GEAC) đã chấp nhận đơn yêu cầu của Maharashtra Hybrid Seed Co. (Mahyco) vào tháng 5-2008, để bắt đầu sản xuất hạt giống cây cà tím biến đổi gen Bt, cry1Ac, kháng sâu đục thân, sâu đục quả. Xem chi tiết: Andrew Leonard, Salon, July 1, 2008 http://www.salon.com/tech/htww/2008/07/01/genetically_modified_eggplant/

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!