24/08/2008

Hội Nghị Thông Tin Khoa Học Châu Phi, 2009

Cơ quan Khoa Học và Công Nghệ Nam Phi (SAASTA) tổ chức Hội nghị thông tin khoa học Châu Phi lần thứ hai tại Gauteng, South Africa vào ngày 18-21 tháng Hai, 2009. Xem http://www.saasta.ac.za/2ndascc/pdf/ascc_first_announcement.pdf

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!