16/08/2008

Trang Web: "Ngân hàng kiến thức trồng lúa"TINKHOAHOC. Xuất phát từ nhu cầu chuyển giao nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, với sự trợ giúp về kỹ thuật của Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) và hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Nhật Bản thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), từ năm 2006, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã chủ trì và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia (NAEFC), Trường Đại học An Giang (AGU), Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (HAU) và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới - Việt Nam ( WV-V) để xây dựng Ngân hàng Kiến thức trồng lúa (Vietnam Rice knowledge Bank V-RKB) bằng tiếng Việt dưới dạng trang thông tin điện tử trên Internet với địa chỉ: http://www.caylua.vn/. Trang Web cung cấp các kiến thức cơ bản, dễ hiểu và có độ tin cậy cao; được lựa chọn từ nguồn tư liệu phong phú trong nước và từ trang Web Ngân hàng Kiến thức trồng lúa của Viện nghiên cứu lúa Quốc tế. Các giống và biện pháp kỹ thuật phần lớn đã được Hội đồng khoa học chuyên ngành thẩm định, được công nhận cho ứng dụng trong sản xuất. Ngoài ra, trang Web cũng chứa đựng các bài học từ xa về lúa, để giúp người sử dụng có thể tự học và làm bài tập, tự kiểm tra và củng cố kiến thức của mình. Tại những nơi chưa có điều kiện truy cập Internet, người sử dụng vẫn có thể khai thác Ngân hàng Kiến thức trồng lúa dưới dạng đĩa CD, tài liệu được in thành sách, tờ gấp...

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!