05/10/2008

ICRISAT xây lại Trung tâm ở Nigeria

TINKHOAHOC. Nigeria sẽ trở lại là nước chủ nhà của tổ chức ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics). ICRISAT đã là trung tâm nghiên cứu tại Kano, Nigeria vào năm 1987 với bản ghi nhớ (MOU) được ký với tổ chức Agricultural Research Council of Nigeria (ARCN). Tổng Giám Đốc của ICRISAT, William Dar và Giám đốc Hành chính của ARCN, By Abubakar đã ký bản ghi nhớ (MOU) sẽ tái xây dựng lại Trung tâm Quốc tế này tại Nigeria. Hợp tác này nhằm tăng cường các chương trình nghiên cứu ở Nigeria, giữa các nhà khoa học với nhau, tạo thuận lợi cho sự trao đổi quỹ gen, vật liệu lai, thông tin khoa học, và tập trung khả năng phát triển. Đặc biệt là, chương trình và nghiên cứu đào tạo cấp vùng như vậy sẽ tập trung nghiên cứu cao lương, kê và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của Tây Phi và Trung Phi. Xem http://www.icrisat.org/Media/2008/media23.htm

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!