09/03/2009

Cải tiến năng suất nông nghiệp và thị trường đối với an ninh lương thực toàn cầu và dinh dưỡng

TINKHOAHOC. Trong phần kết luận tại “World Islamic Economic Forum” lần thứ Năm ở Jakarta, Indonesia, Joachim Von Braun, Tổng Giám Đốc của tổ chức “International Food Policy Research Institute” đã nhấn mạnh rằng có những trong thập niên tới với 3 chiến lược quan trọng cho nhà làm chính sách, các nhà thực thi sự phát triển, các nhà đầu tư và những lĩnh vực tư nhân cần phải cam kết với nhau chiến thắng đói nghèo trong những thập niên tới. Đó là: gia tăng đầu tư trong năng suất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho thương nghiệp trong dự trữ lương thực hạt ở qui mô toàn cầu và khu vực, và đầu tư phục vụ nội dung bảo vệ an sinh xã hội và dinh dưỡng cho trẻ em. Ông nói rằng ông rất lạc quan về những giải pháp có sự kết hợp các chính sách quốc gia và sự hợp tác quốc tế; sự cam kết của cộng đồng quốc tế sẽ giúp choviệc giảm đói nghèo, số người suy dinh dưỡng rất có ý nghĩa. Xem chi tiết http://www.ifpri.org/pressrel/2009/20090303.asp

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!