08/05/2009

Phát triển giống bắp có nhiều vitamin

TINKHOAHOC. Giống bắp biến đổi gen có 3 vitamin trong chiến lược biofortification, đã được phát triển do một nhóm các nhà khoa học ở Tây Ban Nha và Liên Bang Đức. Những dấu ấn mang tính đột phá lần đầu tiên đó là tính chất đa vitamin có trong một giống cây trồng. Hạt bắp vàng chứa tiền chất vitamin A (beta-carotene) gấp 169 lần hơn hàm lượng thông thường. Nó còn chứa ascorbate (vitamin C) gấp 6 lần và gấp 2 lần hàm lượng folate so với giống bắp truyền thống. Dẫn đầu nhóm nghiên cứu là TS Paul Christou của Đại Học Lleida, Tây Ban Nha, ông tin rằng giống bắp đa vitamin như vậy sẽ có thể giúp chúng ta cải thiện bửa ăn của những nước đang phát triển. Một trăm grams hạt bắp chuyển gen này có thể cung cấp lượng khuyến cáo cần thiết hàng ngày (RDI: recommended daily intake) đối với beta-carotene, cũng như vitamin A, 20% RDI của ascorbate và bằng 1 lượng cần thiết folate. Giống bắp chuyển gen còn cung cấp một lượng khiêm tốn chất antioxidants như lutein và lycopene. Giống bắp chuyển gen này còn thể hiện gen crtI từ vi khuẩn Erwinia để gia tăng hàm lượng beta-carotene, gen dhar của cây lúa để làm tăng hàm lượng ascorbate và gen folE của E. coli để làm tăng hàm lượng folate. Những gen như vậy đã được chuyển vào giống bắp trắng Nam Phi và được chứng minh tính ổn định qua 5 thế hệ rồi. Xem tạp chí PNAS http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0901412106

(GS.TS. Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!